AWS IPv4 Estate Now Worth $4.5B

# · 🔥 252 · 💬 465 · 10 months ago · toonk.io · atyvr · 📷
AWS IPv4 Estate Now Worth $4.5BSend Feedback | WebAssembly Version (beta)